Algemene Voorwaarden

Alle afbeeldingen op deze site zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Indien u afbeeldingen, teksten of informatie wenst te gebruiken, kunt u een verzoek indienen in de rubriek "Contact" of op contact@photonomades.com.

Intellectuele eigendom
De volledige website www.photonomades.com en al zijn subdomeinen zijn het exclusieve eigendom van de heer Gregory Berger en de heer Julien Del Volgo (teksten, foto's, en elk ander element.) Elke weergave of wijziging, gedeeltelijk of volledig, van de site is formeel verboden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Toepassingsgebied
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten die worden gesloten tussen de klant (hierna te noemen "de klant") en fotograaf PHOTONOMADES PRODUCTION (hierna te noemen "de fotograaf") in Le Bourg d'Oisans (38520).

Artikel 1 : Voorwerp
Het plaatsen van een bestelling impliceert de automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Elk ander document dan de onderhavige AV, met name folders en advertenties, is louter informatief en indicatief, niet contractueel. Deze AV vormen een ondeelbaar contractueel document met de bij PHOTONOMADES PRODUCTION geplaatste bestelbon.

Artikel 2: Tarieven en betalingsvoorwaarden
De Fotograaf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te herzien, maar verbindt zich ertoe de op het ogenblik van de bestelling geldende prijzen toe te passen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat ogenblik.

De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validering van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling.
De betaling van de totale prijs moet worden verricht op het ogenblik van de bestelling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling.

Een offerte waarop de Opdrachtgever "Goed voor Akkoord" tekent en de aanbetaling van 30% van het totaalbedrag aanbrengt, wordt beschouwd als een bestelling. In geval van annulering van de offerte, zal deze aanbetaling worden geïnd. Het saldo zal door de klant worden betaald nadat de dienst door de fotograaf is geleverd en vóór de levering van de afgewerkte producten. Elke vertraging in de betaling geeft van rechtswege en zonder aanmaning aanleiding tot de betaling van interesten tegen de minimumrentevoet bedoeld in artikel L 441-6 van het Wetboek van Koophandel, berekend op het bedrag exclusief belasting.

Artikel 3: Orders
Elke door de Klant geplaatste bestelling is vast en definitief en houdt de aanvaarding in van deze AV. De Klant dient zijn bestelling te valideren volgens de hierboven beschreven methoden. Wijziging van de opdracht kan slechts geschieden in onderling overleg en na aanpassing van de offerte door de Fotograaf aan de door de Opdrachtgever gewenste aanvullende diensten. De door de Cliënt ondertekende initiële offerte blijft de partijen binden zolang een eventuele rectificerende offerte niet is ondertekend.

Artikel 4: Verplichting van de cliënt
Bij het plaatsen van een bestelling op de website of het verlenen van een fotografische dienst verbindt de Klant zich ertoe de instructies van de fotograaf na te leven en in het bijzonder : De fotograaf mag in zijn werk niet worden gehinderd door amateurfotografen. De Klant verbindt zich ertoe alle nodige toelatingen voor de uitvoering van de prestaties door de Fotograaf te verkrijgen, en in het bijzonder de toelatingen of overeenkomsten voor het maken van foto's in bepaalde monumenten (kerk, enz.). De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van de Diensten. De Opdrachtgever staat jegens de Fotograaf in voor de gevolgen van een jegens de Fotograaf ingediende klacht of veroordeling met betrekking tot opnamen waarvoor de Opdrachtgever heeft nagelaten de vereiste vergunningen aan te vragen, bij niet-nakoming van deze instructies kan de Fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige uitvoering van de prestatie.

Artikel 5 : Reiskosten
Reiskosten voor het maken van een reportage, een opname of een workshop worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien deze verder dan 30 km van de woonplaats van de fotograaf verwijderd zijn.

Artikel 6: Vergunningen - Intellectuele eigendom - Beeldrechten
Indien het model minderjarig is, moet ten minste één wettelijke vertegenwoordiger aanwezig zijn op de dag van de fotosessie en moeten beide ouders verklaren dat hun kind uit vrije wil poseert voor elke door de Fotograaf gemaakte foto en zich verbinden tot het verstrekken van een door beide ouders ondertekende volmacht. Het model en de klant erkennen dat, volgens de wet, de Fotograaf, de auteur van de foto's, de onvervreemdbare eigenaar blijft van alle foto's die door hem gemaakt zijn, en dat bijgevolg het model geen aanspraak kan maken op eigendom of auteursrecht. De Fotograaf heeft als enige het recht om het beeld digitaal te bewerken, alsmede de grafische computerwijziging ervan. De geproduceerde Foto's zijn en blijven het intellectuele eigendom van de Fotograaf volgens de regels van de artikelen L 121-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De rechten op de foto's die op een materiële of informaticadrager worden overgebracht, zijn strikt beperkt tot gebruik binnen het gezin. Elk verdergaand gebruik van de foto's van de Fotograaf zonder zijn schriftelijke toestemming vormt namaak in de zin van artikel L 335-2 van hetzelfde Wetboek en kan krachtens dit artikel worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar en een boete van 300.000 €. De Fotograaf erkent dat, volgens de wet, het model de onvervreemdbare eigenaar blijft van zijn/haar beeld. Tenzij anders vermeld, draagt het model aan de fotograaf de gebruiksrechten over van de tijdens de sessie gemaakte foto's, zodat de fotograaf de foto's die in het kader van dit contract zijn gemaakt, kan vastleggen, reproduceren, mededelen en wijzigen met alle technische middelen. De foto's kunnen dus geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd op om het even welke drager en worden geïntegreerd in elk ander materiaal (zoals foto's, video's, animaties, enz.) dat bekend is of nog zal worden. Het model geeft toestemming voor de virtuele tentoonstelling van de foto's op de pagina's en internetsites van de Fotograaf, alsmede voor de openbare tentoonstelling van de foto's.

Artikel 7: Overmacht
In geval van slechte weersomstandigheden zoals storm, hevige regenval, enz., kan de Fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de aanvankelijk in de bestelling voorziene prestaties wanneer de foto's buiten moeten worden genomen. Als het voorwerp van het bevel het toelaat, wordt de zitting naar een latere datum verschoven.

Artikel 8: Levering-Verzending
De foto's kunnen worden verzonden op een drager naar keuze van de klant of via een downloadlink. Verzending is de verantwoordelijkheid van de klant en is geheel voor hun rekening. Verzending geschiedt na volledige betaling van de factuur en de verzendkosten. De bij de bestelling opgegeven termijnen worden als aanwijzing gegeven en zijn niet gegarandeerd. Een vertraging geeft de klant niet het recht de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na een termijn van 10 dagen vanaf de datum van levering. In geval van levering door een vervoerder moet de klant zijn precieze voorbehoud op de leveringsbon vermelden. De Fotograaf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de post.

Artikel 9: Beperking van de schade
In geval van verlies of beschadiging van de foto's, waardoor de oorspronkelijk overeengekomen prestaties niet meer volledig kunnen worden uitgevoerd, kan de schadevergoeding slechts gelijk zijn aan de prijs van de oorspronkelijke prestatie.

RGPD

Tenzij u uw browser zo instelt dat het opslaan van cookies op uw computer wordt geweigerd door deze site te raadplegen, aanvaardt u het gebruik van cookies of andere tracers die tot doel hebben het publiek te meten.

Een IP-verbindingslogboek of logbestand wordt anoniem geregistreerd door de host van de site. Dit anonieme IP-bestand is gedateerd en geclassificeerd in chronologische volgorde van de interne activiteit van de site en zijn interacties met zijn omgeving, waardoor we de activiteit van de site te meten en om te voldoen aan de verplichtingen van informatie aan de bevoegde officiële instanties (Politie, Justitie) indien nodig.

Deze site slaat geen persoonlijke gegevens op. Als u de winkel van de site gebruikt, worden uw e-mailadres, postadres en bankgegevens niet in specifieke databanken opgeslagen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Zij zullen alleen worden gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen.